دروغ گفتم
دیشب در بین دوستان معتاد بودیم و بعد از یک نحشه حسابی
تصمیم گرفتیم که با این خبر بازدید رو ببریم بالا
اخه مردم ملخ مخ ما همش منتظر این پیامن
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ