روش ورود به منو سرویس تلویزیون panasonic مدل t*-21g*25r شاسی tnp-4g405

روش ورود به منو سرویس تلویزیون panasonic مدل t*-21g*25r شاسی tnp-4g405

ولوم روی صفر قرار داده شود و تایمر روی 30 قرار گیرد

دکمه recal و vol- جلوی تلویزیون همزمان گرفته شود

منو سرویس فعال می شود