راحع به اکانت طلایی جی شر هم اگایی لازم به کاربران بدبد برای همه رسیورها ا هست با خبر