شبکه اسکای سینما "Family" مجددا در ماهواره آسترا19 درجه شرقی روی ایر رفت
Tgk
Sky Cinema Family

Astra 19.2°E
DVB-S2 11758 H 27500
DVB-S2 12304 H 27500