انتخابی ملت های اروپا
اسپانیا - سوئد
zck

IPLA
Polsat Sport Extra
Italia 1
TFX
Sportklub 2 Croatia
SuperSport 2 Digitalb
Sport 1 Hungary
Sony LIV