شبکه های DMC Sport در ماهواره نایل ست به Time Sport تغییر برند دادند
Rbk
Nilesat 7.3°W
DVB-S 11449 H 27500 5/6