کد Power VU برای شبکه های مسیر Asiasat 7 -105,5 E


Asiasat 7 -105,5 E
3960 H 27500
(CNN Intl, Cartoon Network Asia, Cartoon Network Taiwan, Cartoon Network Philippines, TCM Asia, Toonami, Tru TV Asia, Cartoon Network Australia, TCM Australia, Boomerang Australia)
ECMKEY0= CEF7CE422FF89E
ECMKEY1= E42DB81767E02E

105.5°E
3960-H-27500
ECMKEY0=CEF7CE422FF89E
ECMKEY1=E42DB81767E02E

Asiasat 7 @ 105.5E FREQ : 4180 V 30000
P 0150 00 113754C6C0CEE1 ; SONY WAH
P 0180 00 113754C6C0CEE1 ; AS7 SD 4 Sony TV International Test Feed ( No Audio)
P 04A0 00 113754C6C0CEE1 ; AS7 HD 4 Vodafone Test Card

Sony Six SD
Asiasat 7 (105.5E) TP.4180 V 30000
ECM KEY 00= 11375 4C6C 0CEE1