کد Power VU پکیج Arqiva شبکه های روسی در ماهواره Astra (4.8°E)

Arqiva
Astra (4.8°E) 12303-H-25546
PowerVU
ECM KEY0=3AAB2C9D1A23BB
ECM KEY1=01104AD73016C3